Jurnal Bahasa: Jilid 11 Bil.1, Jun 2011

Jun 1, 2011 at 7:50 am | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen

 

KANDUNGAN

Representasi Sintaksis Operator Bahasa Melayu Berdasarkan Pendekatan Tatabahasa Peranan dan Rujukan

Ardiana Ali Amat
dian_lee11@yahoo.com

Maslida Yusof
maslida@ukm.my

Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Makalah ini meneliti bentuk dan peranan operator bahasa Melayu dari aspek sintaksis. Aspek intaksis operator bahasa Melayu diteliti berdasarkan kerangka teori Tatabahasa Peranan dan Rujukan  (TPR). Makalah ini menggunakan kata tugas yang disenaraikan dalam buku Tatabahasa Dewan  sebagai asas analisis operator bahasa Melayu. Kajian ini menyenaraikan tujuh jenis operator dalam bahasa Melayu, iaitu aspek, status, modaliti, arah, penafian, pembuktian dan ilokusionari. Setiap operator ini mempunyai peranannya dalam Struktur Berlapisan Klausa (SBK), iaitu operator aspek, penafian dan arah mengubah suai ayat pada peringat nukleus; operator modaliti pula mengubah suai peringkat inti, dan akhir sekali operator status, bukti dan ilokusionari pula mengubah suai ayat pada peringkat klausa. Dengan menggunakan kerangka TPR, kajian ini menunjukkan satu cara alternatif untuk menjelaskan bentuk dan peranan operator bahasa Melayu.

KATA KUNCI: operator, tatabahasa peranan dan rujukan, sintaksis, struktur berlapisan klausa, nukleus, inti dan klausa

Golongan dan Rumus Kata Gandaan Berima

Mohd Yunus Sharum
myunus@fsktm.upm.edu.my

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Putra Malaysia

Zaitul Azma Zainon Hamzah
zaitul@fbmk.upm.edu.my

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK Kata gandaan berima merupakan satu golongan kata dalam bahasa Melayu. Namun, terdapat masalah berkaitan ciri penggolongan dan pengenalpastian pembentukannya. Dalam makalah ini kata gandaan berima dikaji dan beberapa ciri khusus definisinya diketengahkan. Selain itu, aspek pembentukan strukturnya dijelaskan dengan menggunakan model Morpheme Doubling Theory (MDT) berserta hipotesis “acuan makna”. Tiga rumus pembentukan gandaan rima dijelaskan secara terperinci. Melalui kajian ini, empat golongan kata gandaan berima dikenal pasti melibatkan dua golongan baharu berdasarkan rumus. Kesimpulannya, golongan dan penggandaan berima boleh diperjelas secara lebih terperinci, dengan kekangan pada sesetengah aspek.

KATA KUNCI: morfologi, analisis morfologi, penggandaan berima, bahasa Melayu

Analisis Akustik Ruang Vokal Kanak-Kanak Melayu

Badrulzaman Abdul Hamid
badrulhamid@yahoo.com

Jabatan Audiologi dan Sains Pertuturan
Fakulti Sains kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia

Ruby Izyan Atika Abu Bakar
rubyatika@gmail.com

Unit Pertuturan-Bahasa dan Suara
Jabatan Otorinolaringologi (Orl)
Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, kedah

ABSTRAK kajian ini bertujuan menyelidik ruang vokal akustik kanak-kanak berbangsa Melayu yang berusia dalam lingkungan satu tahun hingga empat tahun. Seramai lapan orang kanak-kanak telah dipilih sebagai subjek kajian. mereka dibahagikan kepada empat kumpulan umur dan diwakili dua orang kanak-kanak bagi setiap kumpulan. dua orang subjek dewasa turut mengambil bahagian dalam kajian ini. Semua subjek menetap di kawasan kuala lumpur. Sampel pertuturan dalam perbualan subjek direkodkan dengan menggunakan perakam audio digital dan dianalisis dengan menggunakan perisian Praat. nilai forman 1 (F1) dan forman 2 (F2) yang diperoleh daripada analisis akustik diplotkan di atas graf. Enam vokal melayu, iaitu vokal /a,i,u,e,o,´/ dikenal pasti dan dihuraikan. Perkembangan serta perubahan bentuk ruang vokal bagi setiap kumpulan umur diterangkan. Perbincangan dilakukan dengan mengaitkan hasil kajian dengan penjelasan perkembangan fisiologi saluran suara dan artikulator, serta umur subjek. Perbandingan juga dibuat antara ruang vokal kanak-kanak dengan dewasa. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perubahan dari segi bentuk ruang vokal serta kedudukan jenis vokal dalam ruang vokal apabila umur kanak-kanak meningkat. kajian juga mendapati bahawa kanak-kanak semakin menunjukkan bentuk ruang vokal seperti kumpulan dewasa apabila umur mereka bertambah. Walau bagaimanapun, saiz ketinggian dan kelebaran ruang vokal kanak-kanak dilihat tidak linear dengan perkembangan umur mereka.

KATA KUNCI: ruang vokal, forman, saluran suara, artikulator, frekuensi asas

Penguasaan Tatabahasa Remaja Malaysia: Analisis Pragmatik

Nor Hashimah Jalaluddin
shima@ukm.my

Julaina Nopiah
julaina.nopiah@city.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Kajian penguasaan pragmatik ini melibatkan kira-kira 300 remaja yang merupakan pelajar tingkatan empat di Semenanjung Malaysia yang dipilih secara rawak mengikut zon, iaitu zon tengah (Negeri Sembilan), zon timur (Kelantan) dan zon utara (Kedah). Pelajar tersebut dikehendaki menjawab soalan soal selidik dan menduduki ujian bertulis yang telah disediakan. Aspek yang difokuskan dalam kajian ini ialah tatabahasa. Dalam bahagian ini, pengkaji akan menumpukan kepada dua bahagian, iaitu kemahiran membina ayat menggunakan kata “bermuka-muka” dan “terkemuka”, dan kemahiran mengaplikasi peribahasa “berat mata memandang, berat lagi bahu memikul”. Hasil kajian menunjukkan bahawa remaja Malaysia masih lemah dalam menguasai soalan yang memerlukan maklumat pragmatik. Secara keseluruhannya, tahap penguasaan pragmatik remaja Malaysia masih pada tahap kurang memuaskan (memperoleh peratusan) betul antara 50-69 peratus bagi “berat mata memandang, berat lagi bahu memikul”, “bermuka-muka” dan “terkemuka”.

KATA KUNCI: pragmatik, remaja, tatabahasa, peribahasa, ujian bertulis

Unsur Eufemisme dalam Novel Papa dan Azfa Hanani

Noor Hatini binti Zolkifli
thisheart_hatini87@yahoo.com

Siti Saniah Abu Bakar
saniah@fbk.upsi.edu.my

Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris

ABSTRAK Makalah ini meneliti penggunaan unsur eufemisme dalam novel, iaitu penggantian perkataan yang dianggap tabu atau kasar. Novel bertajuk Papa digunakan di sekolah-sekolah di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya, manakala novel Azfa Hanani pula digunakan di sekolah-sekolah di negeri Perak, Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Kajian ini menggunakan dua kaedah untuk memperoleh data, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks. Dapatan kajian menunjukkan novel Azfa Hanani menggunakan sebanyak 36 unsur eufemisme atau sebanyak 57.1 peratus. Novel Papa menggunakan 27 unsur eufemisme, iaitu sebanyak 42.9 peratus. Berdasarkan unsur eufemisme tersebut, didapati sebanyak 11 unsur dalam dialog yang terdapat dalam novel Papa dan novel Azfa Hanani mengandungi enam unsur dalam dialog yang menepati Maksim Santun Leech (1993). Penggunaan unsur eufemisme perlu lebih diberi perhatian oleh guru, pelajar dan penulis kerana unsur eufemisme merupakan bahasa sopan yang bersesuaian dengan peringkat umur pelajar. Penggunaan unsur eufemisme dalam kehidupan seharian dapat melahirkan pelajar dan masyarakat yang lebih santun dalam pemilihan bahasanya.

KATA KUNCI: eufemisme, santun berbahasa, Komsas, novel, dunia Remaja

Penyerapan dan Pengubahsuaian Konsonan Arab dalam Bahasa Melayu

Zaharani Ahmad
zaharaniahmad@gmail.com

Jabatan Melayu-Indonesia
Hankuk University of Foreign Studies
Maizura Osman
maizuraosman@yahoo.com

Nor Hashimah Jalaluddin
nhj7892d@gmail.com

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Makalah ini menganalisis dan menjelaskan perilaku fonologi kata pinjaman Arab yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu, khususnya yang melibatkan bunyi konsonan. Konsonan Arab yang realisasinya sejajar dengan konsonan bahasa Melayu tidak menimbulkan masalah kerana konsonan tersebut boleh diterima oleh sistem nahu bahasa natif. Namun, bagi konsonan Arab yang tidak ada kesejajarannya dalam bahasa Melayu, dua perilaku fonologi didapati berlaku, iaitu (i) konsonan asing itu diserap sebagaimana bentuk asalnya dan menjadi sebahagian daripada inventori fonem bahasa Melayu, dan (ii) konsonan asing itu diubah suai dan digantikan dengan konsonan asli bahasa Melayu. Sama ada sesuatu konsonan itu mengalami proses penyerapan atau pengubahsuaian ditentukan oleh faktor cara dan daerah artikulasi. Sekiranya cara dan daerah artikulasi yang menghasilkan konsonan Arab itu serasi dengan bahasa Melayu, maka konsonan tersebut diserap sepenuhnya. Sebaliknya, jika cara dan daerah artikulasi konsonan itu sangat asing bagi bahasa Melayu, maka pengubahsuaian harus dilakukan. Proses fonologi yang melibatkan pengubahsuaian konsonan dianalisis dengan menggunakan teori fonologi autosegmental geometri fitur. Tiga rumus fonologi yang beroperasi di sini ialah rumus nyahbukalisasi, rumus nyahfaringealisasi dan rumus pembelakangan. Ketiga-tiga rumus ini dianalisis sebagai proses penyahhubungan autosegmen tertentu daripada representasi geometri fitur konsonan berkenaan.

KATA KUNCI: artikulasi, autosegmental, fitur distingtif, geometri fitur, Penyahhubungan

Variasi Kata Soal “Mengapa” dalam Dialek Kedah: Satu Analisis Sintaksis1

Fazal Mohamed Mohamed Sultan
fazal@ukm.my

Nurulafiqah Suhaimi
nurulfika85@yahoo.co

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Kajian dialek Melayu sebelum ini lebih menumpukan aspek sebutan dan leksikal. Kajian ini  pula menumpukan aspek sintaksis, iaitu terhadap kata soal dalam dialek Melayu yang didapati menarik untuk dikaji. Kata soal digunakan bagi membina ayat soal dalam berbagai-bagai-bagai penggunaan bahasa termasuk dialek. Kata soal dikatakan mempunyai dua kedudukan, iaitu pada awal atau pada akhir ayat. Justeru, satu tinjauan telah dilakukan melalui kajian lapangan di negeri Kedah yang diwakili sebuah kampung di bahagian timur, barat, utara dan selatan negeri Kedah. Berdasarkan tinjauan, kata soal mengapa dalam Dialek Kedah (DK) bukan sahaja mempunyai dua posisi seperti yang dinyatakan, malah turut mempunyai variasi leksikal dalam penggunaan kata soal mengapa seperti pasai pa, awat, buat pa, rokpa dan sebab pa. Makalah ini akan menghuraikan fenomena kata soal “mengapa” berdasarkan variasi leksikal yang dimiliki dialek ini melalui analisis sintaksis berpandukan kerangka Program Minimalis (Chomsky, 1995). Kajian ini menjelaskan fenomena yang berlaku dalam ayat soal DK berdasarkan faktor OP (Operator) dan VAR (Variabel) serta fenomena [± in situ] yang menyebabkan sesuatu kata soal itu in situ atau bergerak. Kajian mendapati bahawa Minimalis boleh “melihat” adjung. Penemuan ini bertentangan daripada pendapat Chomsky.

KATA KUNCI: dialek, kata soal, program minimalis, nahu, argument

Advertisements

Tinggalkan Komen »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries dan komen feeds.

%d bloggers like this: