Jurnal Bahasa: Jilid 10 Bil.1, Jun 2010

Jun 1, 2010 at 4:00 am | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen

KANDUNGAN

Pilihan Bahasa dan Lingua Franca Suku Kaum di Sarawak

Mohammed Azlan Mis
azlan_ukm@yahoo.com

Pusat Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Kajian ini membincangkan lingua franca suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau di negeri Sarawak. Di Sarawak terdapat bermacam-macam suku kaum dan masing-masing menggunakan bahasanya sendiri. Oleh yang demikian, lingua franca di Sarawak merupakan bahasa yang dipilih untuk berhubung dan bertukar–tukar fikiran antara satu sama lain agar hubungan antara suku kaum menjadi lebih erat dan sejahtera. Tentu sahaja bahasa perhubungan yang dipilih telah menjadi milik bersama, difahami, sesuai dan tidak menimbulkan masalah. Kewajaran kajian ini bertunjangkan lingua franca yang bertitik tolak daripada maklumat pilihan bahasa semasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu bahasa itu akan terus dipilih dan digunakan oleh semua pihak sama ada semasa situasi formal atau tidak formal sekiranya bahasa tersebut memenuhi peranan lingua franca. Hasil analisis pilihan bahasa responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau di negeri Sarawak, didapati pilihan bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilihan bahasa yang lain. Walau bagaimanapun, pilihan bahasa Iban dilihat digunakan dalam situasi tidak formal dan pilihan bahasa dialek Melayu Sarawak pula semasa situasi formal.

KATA KUNCI lingua franca, pilihan bahasa, suku kaum, dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban

Bahasa Melayu dan Jati Diri dalam Konteks Satu Malaysia:
Satu Kupasan Linguistik

Nor Hashimah Jalaluddin
shima@ukm.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Setiap Negara yang berdaulat mempunyai jati diri yang boleh dibanggakan. Pengukur identiti yang mudah adalah melalui bahasa dan budaya. Malaysia yang asalnya dikenali dengan Tanah Melayu telah menetapkan bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa rasmi yang termaktub dalam Perlembagaan Negara. Hal ini sepatutnya tidak boleh diganggu gugat lagi. Namun demikian, senario hari ini didapati kedudukan BM terus dipersoalkan sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan. Perkembangan sistem pendidikan pasca-Razak telah melemahkan kedudukan BM. Polisi baru yang menekankan kepentingan sains dan teknologi serta bahasa Inggeris (BI) telah menyebabkan ada segelintir rakyat mula hilang keyakinan pada BM. Perkembangan ini pula sejajar dengan orde baru dunia serta imperialisme bahasa yang menekankan kepentingan bahasa Inggeris dan pada masa yang sama menenggelamkan bahasa kebangsaan. Kajian Nor Hashimah et al. (2009) menunjukkan bahawa fenomena penguasaan bahasa yang semakin merosot dalam kalangan remaja turut melemahkan kedaulatan BM. Kertas ini cuba mengupas taraf BM dalam konteks Satu Malaysia pada hari ini dari perspektif linguistik.

KATA KUNCI peristilahan, imperialisme linguistik, neoimperialisme, kuasa hegemoni, identiti nasional

Akomodasi Aksen, Identiti dan Integrasi Kebangsaan

Idris Aman
idrisa@ukm.my

Rosniah Mustaffa
rosniah@ukm.my

Mohammad Fadzeli Jaafar
fadzeli@ukm.my

Pusat Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Artikel ini membincangkan akomodasi terhadap aksen standard kebangsaan dalam kalangan informan penutur asli Melayu di dua buah bandar raya di Malaysia, iaitu Kuching dan Kota Bharu. Kuching dipilih berdasarkan kedudukan geografinya yang terpisah dari wilayah pusat negara, iaitu Semenanjung Tanah Melayu, manakala Kota Bharu dipilih berdasarkan ketegaran dialek tempatan penuturnya. Kajian difokuskan pada dua pemboleh ubah fonologi yang signifikan dalam hal aksen bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu (a) pada akhir kata terbuka, seperti dalam kata kereta dan (r) pada kata tertutup, seperti dalam pasar. Status akomodasi aksen kebangsaan dilihat bersandarkan pemboleh ubah kelainan gaya bahasa dan bersandarkan dua pemboleh ubah konteks sosial bukan-linguistik, iaitu usia dan jantina informan dalam situasi formal dengan mengambil kira faktor kewilayahan dan kenatifan. Selanjutnya, realiti penggunaan aksen kebangsaan dalam pemboleh ubah tersebut dihubungkaitkan dengan soal integrasi dan identiti – nasional atau tempatan.

KATA KUNCI aksen, akomodasi, penutur asli, gaya bahasa, pemboleh ubah fonologi, identiti

Penggunaan Bahasa dalam Sesi Kaunseling dari Sudut Lakuan Bahasa

Wan Robiah Meor Osman
mowrobiah@cls.unimas.my

Hamidah Abdul Wahab
awhamidah@cls.unimas.my

Siti Marina Kamil
ksmarina@cls.unimas.my

Pusat Pengajian Bahasa
Universiti Malaysia Sarawak

ABSTRAK Artikel ini berfokus pada kajian penggunaan bahasa dalam kalangan kaunselor pelatih dalam sesi kaunseling di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Secara khusus, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti lakuan bahasa (LB) yang lazim digunakan oleh kaunselor pelatih dalam sesi kaunseling untuk mempengaruhi klien (pelajar). Selain itu, kajian ini juga melihat adakah benar tanggapan masyarakat terhadap khidmat kaunseling sebagai khidmat nasihat. Kajian yang mengaplikasikan metodologi linguistik dalam dunia kaunseling ini memanfaatkan teori lakuan bahasa (TLB), yakni pengkategorian LB cadangan Bach dan Harnish (1979). Pengkategorian LB ini dipilih atas dasar kepersisannya memperinci dan menghuraikan perbezaan linguistik, berpandukan kategori LB seperti pengumuman (constatives), arahan (directives), perjanjian (commissives) dan pengakuan (acknowledgements). Bagi kajian awal ini, seramai 30 orang kaunselor pelatih program kaunseling UNIMAS dipilih dan sesi kaunseling yang mereka kendalikan dirakam serta ditranskripsikan untuk melihat fenomena LB yang lebih dominan. Daripada hasil kajian didapati lakuan bahasa yang paling dominan ialah LB pertanyaan, bersesuaian dengan matlamat khidmat kaunseling itu sendiri yang bertujuan meneroka masalah klien. Dapatan ini secara tidak langsung telah menolak tanggapan khidmat kaunseling sebagai khidmat nasihat. Kajian ini difikirkan amat bermanfaat sebagai panduan dan rujukan kepada masyarakat pembaca dan pengkaji bahasa, terutamanya mereka yang terlibat secara khusus dalam bidang kaunseling.

KATA KUNCI penggunaan bahasa, lakuan bahasa, kaunseling, kaunselor pelatih

Dialek Melayu Pekan: Penggunaan dan Pengekalan

Marylna Maros
marlyna@pkrisc.cc.ukm.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Artikel ini bertujuan memerikan keadaan penggunaan dan pengekalan dialek Melayu Pekan di negeri Pahang dewasa ini. Usaha ini bertolak daripada pemerhatian rawak dan anggapan awal penulis bahawa dialek ini tiada identiti tersendiri kerana di daerah ini seringkali bertemu dengan penutur yang bertutur sama ada dalam variasi dialek Kelantan, Terengganu, atau bahasa Melayu standard. Penulis beranggapan bahawa migrasi dan pertembungan bahasa telah memberikan perubahan kepenggunaan dialek Melayu Pekan yang asli. Dialek ini mungkin sedang mengalami era peralihan apabila wadah linguistik penutur aslinya bertambah hasil pertembungan bahasa dengan penutur dialek yang lain. Faktor ekonomi dan pekerjaan juga memainkan peranan yang penting dalam penggunaan dialek ini. Ketiga-tiga faktor ini berkait rapat dengan kesan modenisasi yang menuntut individu dan komuniti bersaing untuk kedudukan sosial yang lebih tinggi. Perbincangan dalam artikel ini berdasarkan data leksikal yang diperoleh melalui wawancara dengan golongan penutur Melayu Pekan dari lingkungan umur dua puluhan hingga tujuh puluhan. Data tersebut mungkin ada kekurangannya, tetapi cukup untuk menjelaskan secara empirikal persoalan yang asal terhadap kepenggunaan dialek ini. Dapatan dibincangkan dengan menggunakan konsep dalam kerangka Jaringan Sosial oleh Milroy (1980) dan faktor perubahan ekonomi, status, demografi, dan sokongan institusi dalam diskusi peralihan bahasa oleh Giles et al. (1977) dan Appel dan Muysken (1987). Isi makalah ini boleh menyumbang kepada kajian dialek di Malaysia amnya dan status dialek Melayu Pekan khasnya untuk isu perubahan bahasa kesan modenisasi.

KATA KUNCI
jaringan sosial, vernakular, peralihan bahasa, pengekalan bahasa, kepadatan jaringan

Penggunaan Sistem Tulisan Jawi dalam Bahasa Melayu Patani:
Pemuliharaan Bahasa Melayu di Selatan Thailand

Kamaruddin Isayah
khoksai@gmail.com

Universiti Thaksin
Thailand

ABSTRAK Fenomena kepupusan bahasa semakin hari semakin terus berlaku. Bahasa Melayu Patani kini hanya terdapat di kawasan wilayah sempadan selatan Thailand. Bahasa Melayu Patani ialah subbahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri kebahasaan seperti bahasa Melayu yang diguna pakai di negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Sungguhpun bahasa Melayu Patani masih lagi digunakan oleh ramai penduduk di kawasan berkenaan, tetapi jumlah purata penduduk di kawasan itu yang boleh menguasai bahasa Melayu Patani telah berubah menjadi semakin berkurangan. Penutur bahasa khususnya generasi muda di kawasan berkenaan lebih berminat memakai bahasa Thai dalam erti kata cenderung mencampuradukkan antara bahasa Thai dengan bahasa Melayu Patani ketika berinteraksi sesama mereka. Faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu Patani mengalami gejala kekurangan penggunanya ialah persoalan yang sering diungkitkan dalam kalangan ahli bahasa tempatan masa kini. Sungguhpun fenomena negatif tentang bahasa ini masih berlaku, mahu atau tidak adalah tanggungjawab seluruh penghuni masyarakat pengguna bahasa itu sendiri untuk mencari jalan atau formula yang dapat memperkasakan bahasa ibunda agar terus kekal sebagai identiti masyarakat dan pada masa yang sama berperanan memastikan bahasa tempatan terus diguna pakai meskipun berdepan dengan arus globalisasi.

KATA KUNCI tulisan Jawi, bahasa Melayu, dialek Patani, Melayu Patani bahasa, Selatan Thai

Pengenalan Dialek Melayu Sekadau

Chong Shin
chongshin2002@yahoo.com

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Artikel ini membicarakan Dialek Melayu Sekadau (selanjutnya DMS) dari aspek tatabunyi (vokal konsonan dan diftong), kelas kata (kata ganti nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas dan penjodoh bilangan) dan aspek sintaksis umum. Hasil analisis mendapati bahawa: (1) kata ganti nama DMS memperlihatkan persamaan dengan dialek-dialek Melayu di Sarawak; (2) kata kerja terbitan dibentuk oleh imbuhan N- atau b´-, antaranya, alomorf N- iaitu {m-}, {n-} dan {N-} paling produktif dalam pembentukan kata kerja; (3) dari segi jumlah partikel, terdapat lima jenis partikel, iaitu bah, am, tih, lah dan no/___Partikel-partikel ini dikenal pasti memainkan fungsi yang berbeza dalam sesuatu ayat; (4) berlainan dengan bahasa Melayu Baku, penjodoh bilangan DMS tidak membezakan antara hidupan kategori manusia dan haiwan; dan, (5) dari segi sintaksis, pembentukan ayat majmuk boleh dengan kehadiran kata hubung ataupun sebaliknya.

KATA KUNCI dialek Melayu Sekadau, tatabunyi, kelas kata, sintaksis, partikel, penjodoh bilangan

Orang Pekak Sebagai Cacat atau Pengguna Minoriti Bahasa: Perspektif Perubatan dan Linguistik

Abdullah Yusoff
dr.aby_pekak@hotmail.com

Jabatan Pendidikan Khas
Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kota Bharu

Rabiaah Mohamed
aleef@hotmail.com

Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Universiti Sains Malaysia, Kampus Kubang Kerian

ABSTRAK Komuniti orang pekak berkomunikasi berlainan daripada mereka yang berpendengaran biasa. Orang biasa melalui saluran bunyi, iaitu pertuturan dan orang pekak melalui saluran isyarat. Isyarat yang digunakan orang pekak dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka mendengar bunyi akibat kecacatan pada deria pendengaran. Lalu mereka dilabel sebagai orang cacat seperti kumpulan orang cacat yang lain. Akhir-akhir ini timbul pandangan yang melihat orang pekak sebagai tidak memiliki kecacatan tetapi sebagai pengguna bahasa yang berlainan. Perspektif ini dilihat dari perspektif linguistik, manakala dari perspektif perubatan orang pekak dilihat sebagai cacat kerana bermasalah dengan deria dengar dan tidak mampu bertutur. Hal ini akan dibincangkan melalui persoalan yang berikut: (1) Apakah komuniti orang pekak merupakan kumpulan orang yang memiliki kecacatan atau kumpulan pengguna bahasa minoriti? (2) Bagaimanakah kedudukan komuniti orang pekak di Malaysia? (3) Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi dan bagaimanakah orang pekak berkomunikasi? Kefahaman tentang persoalan tersebut penting untuk kita membuat perbandingan, perbezaan dan perkaitannya dengan komunikasi yang digunakan oleh orang pekak, dan akan memberikan maklumat apakah perlu orang pekak dilabel sebagai orang cacat yang tiada bahasa.

KATA KUNCI
orang pekak, pengguna minoriti bahasa, saluran isyarat

Metafora Haiwan:
Kajian Perbandingan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia

Merry Lapasau
merry@fbmk.upm.edu.my

Arbak Othman
arbak@fbmk.upm.edu.my

Jabatan Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK Artikel ini membahaskan penggunaan metafora haiwan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dan bertujuan untuk menghasilkan kaedah-kaedah kebahasaan secara linguistik dalam metafora haiwan iaitu dalam segi semantik, bentuk dan jenis pembentukan, dan konsepnya. Metafora bahasa Melayu diperoleh daripada kamus umum, kamus peribahasa dan kamus simpulan bahasa dari Malaysia dan Indonesia. Kajian deskriptif ini menggunakan teori metafora konsepsi daripada Lakoff dan Johnson (2008) yang berpendapat bahawa metafora bukan hanya membentuk komunikasi manusia melainkan juga membentuk pemikiran dan perilaku manusia. Daripada kajian ini didapati bahawa masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia meneroka metafora haiwan dengan makna yang sama kerana mereka mempunyai konsep pemikiran yang mirip berdasarkan latar belakang budaya yang berkaitan.

KATA KUNCI semantik, metafora haiwan, konsepsi metafora haiwan

Advertisements

Tinggalkan Komen »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komen feeds.

%d bloggers like this: