Jurnal Bahasa: Jilid 9 Bil. 1, Jun 2009

November 19, 2009 at 2:37 am | Dikirim dalam Uncategorized | 2 Komen

KANDUNGAN


Pola Ayat Dasar Ke-4 Bahasa Melayu: Pemerian dari Perspektif Pragmatik

Hasmidar Hassan

ABSTRAK Pada dasarnya Tatabahasa Dewan (2004: 322) telah menggolongkan empat pola ayat dasar bahasa Melayu seperti: (1) Frasa Nama + Frasa Nama, (2) Frasa Nama + Frasa Kerja, (3) Frasa nama+ Frasa Adjektif, dan (4) Frasa Nama + Frasa Sendi Nama. Penggolongan pola ayat dasar oleh Tatabahasa Dewan ini dibuat berdasarkan ayat-ayat dasar bentuk permukaan yang terhasil dalam pertuturan ataupun penulisan penutur bahasa Melayu. Bagi pola ayat 1, 2 dan 3, unsur inti yang mengisi konstituen subjek dan predikat itu mengkonsepsikan makna yang jelas dan dapat ditanggapi akal penutur bahasa Melayu. Bagaimanapun, bagi pola ayat 4, unsur inti yang mengisi konstituen predikat, iaitu kata sendi nama jelas sekali berbeza dengan unsur inti yang mengisi predikat pola ayat 1, 2 dan 3 kerana ia tidak mengkonsepsikan sebarang makna konsep pada penutur ataupun pengguna bahasa Melayu. Dengan kata lain, kata sendi nama yang menjadi unsur inti frasa sendi nama dalam konstituen predikat ini tidak mempunyai makna rujukan, sama ada yang bersifat konkrit ataupun abstrak. Hal ini sebenarnya merupakan satu persoalan yang belum terjawab secara sempurna kenapa frasa sendi nama yang unsur intinya diisi kata sendi nama dapat mewakili satu pola dasar bagi ayat bahasa Melayu. Kata sendi yang tidak mengkonsepsikan sebarang makna konsep sepatutnya menyukarkan frasa ini ditanggapi dan difahami oleh penutur ataupun pengguna bahasa Melayu selama ini. Namun hal yang sebaliknya berlaku, frasa sendi nama hadir dalam konstituen predikat dalam ayat-ayat bahasa Melayu dan menampakkan seolah-olah kata sendi ini mempunyai makna yang dikonsepsikan dan difahami oleh penutur ataupun pengguna bahasa Melayu selama ini. Persoalan ini nyata sekali memerlukan penjelasan dan analisis yang mendalam dan berdasarkan konteks penggunaan yang sebenar dalam kehidupan seharian penutur dan pengguna bahasa Melayu. Dan kajian seumpama ini hanya dapat ditangani oleh bidang pragmatik, satu-satunya bidang kajian dalam linguistik yang dapat menjelaskan dan memerikan makna dan penggunaan bahasa berdasarkan konteks. Dengan menggunakan pendekatan pragmatik, khususnya kerangka teori Relevans, pengkaji percaya persoalan pola ayat ke-4 yang digunakan oleh penutur dan pengguna bahasa Melayu dapat dijawab dengan lebih kritis dan empiris berdasarkan prinsip-prinsip Relevans kognitif dan komunikatif serta idea-idea yang digagaskan oleh Sperber dan Wilson (1986, 1995).

Manifestasi Nilai Setia Berasaskan Teori Hibrid
Hishamudin Isam dan Norsimah Mat Awal

ABSTRAK Kajian nilai makna bagi sesuatu nilai ialah sesuatu yang menarik untuk diteroka, lebih-lebih lagi dengan kemunculan pelbagai teori baharu berkenaan dengan pengkajian makna yang boleh dieksploitasi dan diterapkan ke dalam kajian makna sesuatu nilai. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memperincikan makna nilai yang diteliti daripada kepelbagaian penggunaan kata nilai berpandukan Teori Hibrid (Tendahl, 2006). Nilai yang dijadikan subjek kajian ialah nilai setia yang ditelusur dari subkorpus data akhbar. Setiap kata akan diteliti maknanya berdasarkan Teori Hibrid bagi menjelaskan proses pemetaan domain dan membuat kesimpulan secara pragmatik. Dapatan awal mendapati bahawa setia bukan sekadar nilai semata-mata (makna pinggiran ketiga), malah lebih daripada itu, setia dimanifestasikan sebagai suatu sifat (makna teras), dan empat makna pinggiran lain.

Pengaruh Tatabahasa Eropah dalam Tatabahasa Bahasa Melayu Awal
Karim Harun

ABSTRAK Penulisan tatabahasa bahasa Melayu yang bermula pada abad ke-17 dilakukan oleh orang Belanda. Tatabahasa bahasa Melayu pertama muncul dalam bentuk jadual yang ditulis oleh Frederick de Houtman (1623), dan tatabahasa yang lengkap ditulis oleh Johannes Roman pada tahun 1653. Tatabahasa-tatabahasa ini ialah tatabahasa Melayu yang awal, dan juga antara tatabahasa terawal di dunia. Tatabahasa ini banyak dipengaruhi oleh tatabahasa bahasa Eropah, misalnya perbincangan tentang konjugasi, kelas kata, dan sebagainya. Justeru makalah ini akan membincangkan pengaruh tatabahasa bahasa Eropah terhadap tatabahasa bahasa Melayu ini dari perspektif sejarah linguistik. Perbincangan akan memberikan tumpuan terhadap pengaruh bahasa Latin dan bahasa Belanda dalam tatabahasa bahasa Melayu.

Gaya Lakuan Permohonan dalam Kalangan Pelajar di Malaysia
Mohammad Fadzeli Jaafar, Marlyna Maros dan Maslida Yusof

ABSTRAK Tujuan makalah ini adalah untuk menggambarkan ciri sosiopragmatik dalam kalangan pelajar di Malaysia dalam lakuan bahasa permohonan bahasa Melayu. Untuk tujuan tersebut, seramai 264 orang pelajar telah diminta memberi respons terhadap lima domain yang berbeza dalam menyatakan permohonan mereka. Kajian ini mengaplikasikan formula semantik oleh Byon (2002) tentang lakuan sokongan permohonan: pembuka kata, permukaan, pengelakan, persediaan dan pujian. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat: (i) pola lakuan permohonan pelajar Malaysia; dan (ii) strategi permohonan dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia (Melayu, Cina dan India) dan (iii) penanda permohonan dalam bahasa Melayu. Hasil kajian menunjukkan pelajar Malaysia menggunakan semua lakuan sokongan permohonan dalam ujaran mereka. Bagaimanapun, permohonan langsung dan tak langsung digunakan secara dominan oleh pelajar Malaysia berbanding jenis permohonan yang lain. Dapatan ini mencadangkan bahawa tanggapan kesopanan dalam kalangan pelajar dipengaruhi oleh pemboleh ubah sosial.

Jenis dan Penggunaan Kata Ganti Nama Diri dalam Bahasa Urak Lawoi di Pulau Lipek, Thailand
Noriah Mohamed dan Hasnida Chekha

ABSTRAK Urak Lawoi (Chaolay) ialah nama bagi minoriti yang menduduki pulau dan pantai di sebelah barat, selatan Thailand. Kadangkala kumpulan ini dikenali sebagai Chao Thalay dan Chaonam yang bermakna orang laut ataupun orang air, dan ada di sesetengah tempat mereka digelar Chao Thai Mai yang bermaksud penduduk Thai baharu. Makalah ini akan memberikan tumpuan kepada salah satu komuniti Urak Lawoi ini, iaitu komuniti yang menetap di Pulau Lipek (Lipea), Thailand. Untuk mendapatkan gambaran umum, makalah ini akan menghuraikan latar belakang dan asal usul Urak Lawoi. Secara khusus, makalah ini akan membandingkan kata ganti nama diri bahasa Urak Lawoi dengan bahasa Melayu standard yang terdapat di Malaysia dari segi definisi, jenis dan pola penggunaan.

Bahasa Melayu dan Komunikasi dalam Dunia Globalisasi:
Persoalan Keupayaan Bahasa Melayu, Keutuhan Jati Diri Bangsa Melayu dan Ketakatan Bahasa Melayu

Teo Kok Seong

ABSTRAK Kertas kerja ini cuba meneliti keupayaan bahasa Melayu untuk mengendalikan komunikasi, lebih-lebih lagi yang moden sifatnya, dalam dunia globalisasi. Keupayaan bahasa Melayu, diteliti dari segi pembangunan bahasa Melayu, dalam kapasitinya selaku bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, termasuklah sebagai bahasa pengantar ilmu, semenjak Malaysia menjadi sebuah negara berdaulat mulai 31 Ogos 1957.

Kertas kerja ini juga cuba meneliti bahasa Melayu sebagai nadi kepada ketakatan serta jati diri bangsa Melayu, dalam konteks kemusnahan/kehilangan bahasa Melayu, khususnya dalam konteks sebagai bahasa ibunda atau etnik bangsa atau masyarakat Melayu, akibat berlakunya peralihan bahasa, dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, mulai 2003, untuk pendidikan sains dan teknologi.

Pertalian bahasa Melayu-budaya Melayu selaku simbol dan kekuatan kepada identiti/jati diri bangsa atau masyarakat Melayu, ikut disentuh, dalam kerangka keutuhan khazanah budaya Melayu dalam bahasa Melayu, yang boleh terhakis atau hilang, sebagai akibat buruk daripada peralihan bahasa ini.

Memasyarakatkan Kajian Morfologi dalam Dunia Melayu

Zaharani Ahmad

ABSTRAK Memasyarakatkan kajian morfologi bermaksud menyebarluaskan sesuatu kajian morfologi agar maklumat mengenainya dimaklumi, diketahui, difahami, dihayati dan diamalkan secara menyeluruh oleh masyarakat. Dalam usaha memasyarakatkan kajian morfologi ini, dua perkara penting yang perlu diberi penekanan ialah (i) mengenal pasti jenis kajian morfologi yang ingin dimasyarakatkan, dan (ii) mengenal pasti cara dan kaedah yang sesuai untuk menyebarluaskan kajian morfologi tersebut. Dalam konteks pemasyarakatan bahasa, kajian morfologi yang dijangka mudah tersebar dan meresap masuk ke dalam jiwa masyarakat adalah kajian yang menghurai dan menjelaskan bahasa yang diketahui dan disenangi oleh pengguna bahasa itu sendiri, iaitu pertuturan yang lazim mereka dengar dan gunakan dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu juga, kajian morfologi yang ingin dimasyarakatkan itu mestilah kajian yang dapat memantapkan lagi ilmu linguistik Melayu yang sedia ada. Kajian morfologi yang dapat menepati gagasan ini adalah kajian yang menerapkan dua pendekatan berikut, iaitu (i) linguistik korpus, dan (ii) linguistik hipotetiko-deduktif. Dalam konteks menyebarluaskan hasil kajian pula, sekurang-kurang terdapat empat cara yang munasabah yang boleh dilaksanakan, iaitu (i) penyebaran melalui persidangan, (ii) penyebaran melalui penerbitan, (iii) penyebaran melalui pengajaran, dan (iv) penyebaran melalui portal.

Jurnal Bahasa Jun 2009 sudah ada di pasaran.

Advertisements

2 Komen »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Assalamualaikum..saya pelajar daripada UiTM dari Akademi Pengajian Bahasa. Saya ingin mendapatkan bahan daripada jurnal atas talian yang bertajuk “Pola Ayat Dasar Ke-4 Bahasa Melayu: Pemerian dari Perspektif Pragmatik”..Adakah pihak tuan dapat memberikannya? Hal ini kerana saya perlu menyiapkan tugasan berkaitan tajuk di atas.Saya harap pihak tuan dapat memberikannya.

    • Salam. Nur Munirah boleh membelinya di Koperasi DBP.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komen feeds.

%d bloggers like this: